Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Înregistrarea căsătoriei

Modalitatea înregistrării căsătoriei în Republica Moldova 

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii acestora. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi. Lista şi informaţia de contact ale oficiilor de stare civilă din Republica Moldova este disponibilă pe pagina Agenției Servicii Publice Subdiviziuni teritoriale prestatori de servicii. În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente: 

 • Paşaportul naţional a cetăţeanului străin (în original) şi copiile  xerox de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi ştampilele ce indică trecerea hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri); 
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.
 • Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară pentru cetățenii Republicii Moldova.

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba română. După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie. 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus. 

 

Nu se admite încheierea căsătoriei între: 

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

 Modalitatea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Turcia 

Încheierea căsătoriei de către doi cetăţeni străini sau un cetăţean moldovean şi un cetăţean turc poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Turcia la oficiul de stare civilă (Nikah Dairesi) în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi.

Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi. În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Turcia, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente: 

 • Paşaportul naţional a cetăţeanului străin (în original) şi copiile  legalizate la notar de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi ştampilele ce indică trecerea hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri); 
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată) sau certificat de capacitate matrimonială (practica autoritălor turcești nu este uniformă, unele oficii de stare civilă solicită cerificat de stare civilă altele certificat de capacitate matrimonială);
 • Certificatul de naştere;
 • 6 foto 3X4;
 • Certificat medical privind starea sănătăţii, eliberat de către o instituţie medicală de stat din Turcia;

Actele specificate la punctele 2 şi 3 trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieșind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba turcă. 

 

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova din Turcia

 Căsătoria poate fi înregistrată la Ambasadă numai dacă ambii soți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Documente necesare: 

 • Declarația de căsătorie (descarcă aici)
 • Buletinele de identitate valabile;
 • Certificatele de naștere;
 • Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.
 •  

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.  

Taxa: 45 euro (25 euro taxa consulară + 20 euro taxa aferentă). 

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, taxa pentru serviciile consulare și perfectarea actelor se achită în ziua depunerii cererii privind perfectarea actului, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular.

 

Rechizite bancare:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.