Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Emigarare autorizată

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Republica Turcia sau statele de acreditare de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Turcia (cu excepţia celor care doresc sa se stabilească cu domiciliul in regiunile Balikesir, Bursa, Canakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag, Yalova, aflate în circumscripţia Consulatului General al RM la Istanbul) sau în statele de acreditare (Iordania, Liban, Egipt).

Setul de acte urmează a fi depus personal la Ambasadă, în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular şi va cuprinde:

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii;
 • Copiii minori care nu sunt documentaţi cu paşaport cetăţeanului Republicii Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport (vezi informaţia privind perfectarea paşaportului).
 • Buletin de identitate (care se retrage) şi 1 copie;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere turcesc - "Doğum Kayıt Örneği" (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de naștere tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de naştere nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii (în cazul căsătoriei încheiate în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie turcesc - "Evlenme Kayıt Örneği " (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de căsătorie tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de căsătorie turceşti nu vor fi acceptate. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc);
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Republica Turcia se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere turcesc - " "Doğum Kayıt Örneği" " (pentru cazurile persoanelor din alte state se va prezenta certificatul de căsătorie tradus (în limba română sau engleză) si legalizat la Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv). Alte forme de certificate de naştere turceşti nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”)
 • Carnetul de pensionar (după caz) şi 2 copii;
 • Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livret militar (se retrage)) şi 1 copie;
 • Declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului.
 • În cazul în care părinţii solicitantului sânt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii).
 • În cazul în care părinţii solicitantului sânt decedaţi, se prezintă certificatul de deces şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial şi legalizată conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Legalizarea documentelor”) a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat şi 1 copie;
 • 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Turciei sau altui stat de acreditare care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţărilor respective;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Republica Turcia sau alt stat.

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate în punctele 9, 10, 11, 12, 13, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

Toate actele (cu excepţia certificatului din p. 16, 17) eliberate de către autorităţile turceşti sau ale altui stat se prezintă legalizate conform procedurii stabilite şi traduse în limba română sau rusă.