Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Vize

#

Viza este autorizaţia care permite deţinătorului acesteia dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată. Potrivit prevederilor legale, simpla deţinere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanţii poliţiei de frontieră solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în Republica Moldova. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în Republica Moldova, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

#

Solicitările de vize se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului guvernamentalwww.evisa.gov.md,destinat pentru vizele de scurtă ședere – tip C. Pentru facilitarea procesului de obținere avizelor de scurtă şedere, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a operaţionalizat serviciul electronic e-Viza, disponbil la adresawww.evisa.gov.md, care permite solicitanților să-și întocmească online dosarul de viză, într-un mod comod, eficient, rapid și sigur.

#

Pentru obținerea vizei solicitanții vor completa cererea de eliberare a vizei în format electronic, încărcând documentele justificativenecesare pentru depunerea solicitării de viză.În cazul în care cererea va fi aprobată, viza va fi transmisă solicitanților prin e-mail. Cu documentul printat, deținătorii de viză pot intra pe teritoriul Republicii Moldova prin orice punct de trecere a frontierei. e-Visa este echivalentul vizei tradiționale și nu va fi inserată în pașaport.

În conformitate cu prevederile Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, tipurile de vize acordate de Republica Moldova sunt:

· Viza de tranzit aeroportuar (tip A):permite intrarea în zona de tranzit internaţional a unui aeroport din Republica Moldova, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Acest tip de viză permite staţionarea cel mult 5 zile în zona aeroportuară pînă la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie;

· Viza de tranzit (tip B):permite intrarea pe teritoriul Republici Moldova, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile;

· Viza de scurtă şedere (tip C): permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă determinată, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi sportive, culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova. Dreptul de şederepe teritoriul Republica Moldova conferit străinului prin viza de scurtă şederepoate fi prelungit în baza unei solicitări adresateBiroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu condiţia că termenul de şedere acordat prin viză este mai mic de 90 de zile, astfel încât durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.

Viza de scurtă şedere prin care s-a acordat un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încît durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.

Cererea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în viză

· Viză de lungă şedere (tip D): permite intrarea şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: angajare în muncă, desfăşurarea activităţii de întreprinzător, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament de lungă durată, activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei. Acest tip de viză permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere în baza unei solicitări adresateBiroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Calcularea perioadei 90/180 se poate face șimaisimplu cu următorul calculator online;(descarcă)

TIPURILE DE VIZE ȘI DOCUMENTELE NECESARE:

I. VIZA DE TRANZIT AEROPORTUAR (TIP A)- permite intrarea în zona internațională a aeroporturilor și staționarea până la îmbarcarea în avionul spre țara de destinație.

Excepții de la obligativitatea de a deține o viză de tranzit aeroportuar:

Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la obligația de a deține o viză de tranzit aeroportuar:

 • membrii echipajelor de aeronavă;
 • titularii de pașapoarte diplomatice și de pașapoarte de serviciu sau asimilate acestora;
 • titularii unui permis de ședere valabil sau de document echivalent eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii;
 • titularii unei vize valabile eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii.

Cerințele și documente justificative pentru obținerea vizei tip A:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. Autorizarea (viza, permis de ședere) de a intra pe teritoriul unui stat terț (cu excepția străinilor care nu au nevoie de viză pentru statul respectiv);
 3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
 4. Biletul de avion valabil până la destinație;
 5. Taxa consulară – 30 euro (plus taxa aferentă, după caz).

II. VIZA DE TRANZIT (TIP B) -permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăși 5 zile. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depășească 5 zile.

Cerințele și documente justificative pentru obținerea vizei tip B:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Autorizarea(viza, permis de ședere) de a intra pe teritoriul unui stat terț și, dacă este cazul, al unui stat limitrof Republicii Moldova, care permite străinilor continuarea călătoriei, cu excepția străinilor care se deplasează într-un stat terț pentru care aceștia nu au nevoie de viză;
 4. Rezervării biletului de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde și certificatul de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto.
 5. Taxa consulară – 60 euro (plus taxa aferentă, după caz).

III. VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE (TIP C)- permite intrarea și șederea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe șederi, a căror durată nu depășește 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere. Viza de scurtă ședere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări.

Cerințele și documente justificative pentru obținerea vizei tip C, în funcție de scopul vizei de scurtă ședere solicitat:

MisiuneC/MI:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Dovada că îndeplinește funcții în cadrul guvernelor, administrațiilor publice sau organizațiilor internaționale ori prezintă interes pentru relațiile dintre Republica Moldova și statul de apartenență;
 4. Demersul din partea instituției sau autorității din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru rațiuni ce țin de funcția lor politică, administrativă sau de utilitate publică.

Turism C/T:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Rezervarea la o unitate de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;(download).Excepție:străinii care obțin vize în baza invitației eliberate de Inspectoratul General pentru Migrație;
 5. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinație, sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 6. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză) sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare(download);
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Vizită C/V:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Copia actului de identitate sau permisul de ședere valabil al persoanei care invită;
 5. Invitația (în formă liberă) din partea unei persoane fizice, rezidentă în Republica Moldova, ce confirmă scopul călătoriei solicitantului, cu excepția străinilor care dețin invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație.
 6. Rezervarea la o unitate de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;(download).Excepție: străinii care obțin vize în baza invitației eliberate de Inspectoratul General pentru Migrație;
 7. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinație, sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 8. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză) sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare(download);
 9. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 10. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Afaceri C/A:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația din partea unei persoane fizice, societăți comerciale, organizații neguvernamentale sau autorități publice de a participa la întâlniri, conferințe, târguri ori congrese având legătură cu comerțul sau cu industria sau, după caz, Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație. (Excepție de la procedura Invitației IGM: titularii permisului de ședere, ai vizei (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de unul dintre statele părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canada);
 4. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză);
 5. Rezervarea la o unitate de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;(download).Excepție: străinii care obțin vize în baza invitației eliberate de Inspectoratul General pentru Migrație;
 6. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinație, sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Transport C/TS:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Documente care să ateste profesia solicitantului, precum și activitatea ce urmează a fi desfășurată pe durata șederii;
 5. Permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 6. Copia autentificată de pe licența companiei de transport;
 7. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză) sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare(download);
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 9. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități sportive C/S:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Lista oficială a delegației sportive străine, cu specificarea calității fiecărui membru;
 5. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză) sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare(download);
 6. Rezervarea la o unitate de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;(download)
 7. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinație;
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 9. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă durată, activități culturale, științifice, umanitare, religioase și/sau alte activități ce nu contravin legislației Republicii Moldova C/AD:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Invitația din partea unei persoane fizice ce confirmă scopul solicitantului, în cazul în care străinul nu cade sub incidența prevederilor la pct.3.
 5. Dovada mijloacelor de întreținere pe durata șederii (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză) sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare(download);
 6. Rezervarea la o unitate de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;(download)
 7. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinație;
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 9. Taxa consulară – 70 euro (plus taxa aferentă, după caz).

VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE (TIP D)- permite intrarea și șederea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă ce nu depășește 12 luni, pentru una sau mai multe șederi a căror durata nu va depăși 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de ședere.

Cerințele și documente justificative necesare pentru obținerea vizei tip D, în funcție de tipul activității ce urmează a fi desfășurată în Republica Moldova:

Desfășurarea activității de întreprinzător D/AI:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Dovada realizării investițiilor în economia națională și/sau dovada calității de acționar sau asociat cu atribuții de conducere și de administrare a unor societăți comerciale din Republica Moldova;
 4. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 5. Cazierul judiciar din țara de origine tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 6. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 7. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Angajare în muncă D/AM:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
 5. Dovada mijloacelor de întreținere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (extras bancar 30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, emis cu cel mult 10 zile înainte de depunere la viză);
 6. Cazierul judiciar din țara de origine tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Studii D/AS:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Confirmarea instituției de învățământ despre acceptul la studii;
 4. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 5. Dovada existenței mijloacelor de achitare a studiilor și întreținere în cuantumul stabilit, cu excepția străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deținerii unei burse de studii în Republica Moldova) și a celor participanți la programe de schimb de elevi;
 6. Acordul părinților sau al tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;
 7. Cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, cu excepția minorilor până la 16 ani, după caz;
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 9. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).
 10. În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe lângă actele enumerate se vor prezenta: copia acordului sau înțelegerii între instituțiile de învățământ care organizează programul și angajamentul de întreținere sau cazare.

Reîntregirea familiei D/VF:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Avizul Inspectoratului General pentru Migrație privind întrunirea condițiilor prevăzute de legislație referitoare la reintegrarea familiei;
 4. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 5. Dovada legăturilor de rudenie (certificat de căsătorie, certificat de naștere);
 6. Cazierul judiciar din țara de origine tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, cu excepția minorilor până la 16 ani, după caz;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități umanitare și religioase D/RU:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției sau organizației care invită persoana;
 5. Dovada apartenenței la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizație umanitară, după caz
 6. Copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare
 7. Dovada spațiului de locuit și a mijloacelor de întreținere;
 8. Cazierul judiciar din țara de origine tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 9. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 10. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități diplomatice și de serviciu D/DS:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Nota verbală din partea, după caz, a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, organizațiilor internaționale și autorităților publice centrale ale altor state prin care se confirmă scopul deplasării pentru activități diplomatice și de serviciu în Republica Moldova.

Tratament D/TR:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Dovada mijloacelor de întreținere și de tratament;
 5. Dovada capacității de însoțitor a străinului aflat în imposibilitate de a se îngriji singur, în cazul solicitării de vize de către însoțitorul persoanei supuse tratamentului;
 6. Cazierul judiciar din țara de origine tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz, cu excepția minorilor până la 16 ani;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități în domeniul tehnologiei informației tip D/IT:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Declarația din partea persoanei juridice, rezidente a unui parc pentru tehnologia informației, privind angajarea străinului, în scopul desfășurării activității de manager sau specialist în domeniul tehnologiei informației, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației;
 5. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției sau organizației care invită persoana, după caz;
 6. Decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pe poziție de manager sau specialist în domeniul tehnologiei informației;
 7. Cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență ți/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 9. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice tip D/TP:

1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;

 1. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 2. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 3. Confirmarea din partea persoanei juridice privind transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice pentru desfășurarea unei activități în calitate de persoană cu funcție de conducere sau de specialist;
 4. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției sau organizației care invită persoana, după caz;
 5. Cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 6. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 7. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Activități de stagiu tip D/FT:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitația eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație, după caz, sau permisul de ședere sau viza (exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau părți ale Acordului Schengen, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii sau Canada;
 4. Confirmarea din partea persoanei juridice privind transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice pentru desfășurarea unei activități în calitate de persoană cu funcție de conducere sau de specialist;
 5. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției sau organizației care invită persoana, după caz;
 6. Cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, după caz;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care acoperă integral perioada preconizată de ședere și toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, dar nu mai puțin de 30.000 euro;
 8. Taxa consulară – 80 euro (plus taxa aferentă, după caz).

Formulare:

Forma de aplicare (descarcă)