Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Vize

Viza este autorizaţia care permite deţinătorului acesteia dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată. Potrivit prevederilor legale, simpla deţinere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanţii poliţiei de frontieră solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în Republica Moldova. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în Republica Moldova, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

Solicitările de vize se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului guvernamental www.evisa.gov.md, destinat doar pentru viza de scurtă şedere – tip C.  Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor de scurtă şedere, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a operaţionalizat serviciul electronic e-Viza, disponbil la adresa www.evisa.gov.md, care permite solicitanților să-și întocmească online dosarul de viză, într-un mod comod, eficient, rapid și sigur. 

Pentru obținerea vizei solicitanții vor completa cererea de eliberare a vizei în format electronic, încărcând documentele justificativenecesare pentru depunerea solicitării de viză. În cazul în care cererea va fi aprobată, viza va fi transmisă solicitanților prin e-mail.  Cu documentul printat, deținătorii de viză pot intra pe teritoriul Republicii Moldova prin orice punct de trecere a frontierei. e-Visa este echivalentul vizei tradiționale și nu va fi inserată în pașaport.

În conformitate cu prevederile Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, tipurile de vize acordate de Republica Moldova sunt:

 • Viza de tranzit aeroportuar (tip A): permite intrarea în zona de tranzit internaţional a unui aeroport din Republica Moldova, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Acest tip de viză permite staţionarea cel mult 5 zile în zona aeroportuară pînă la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie;
 • Viza de tranzit (tip B): permite intrarea pe teritoriul Republici Moldova, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile;
 • Viza de scurtă şedere (tip C): permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă determinată, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi sportive, culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova. Dreptul de şedere pe teritoriul Republica Moldova conferit străinului prin viza de scurtă şedere poate fi prelungit în baza unei solicitări adresate Biroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu condiţia că termenul de şedere acordat prin viză este mai mic de 90 de zile, astfel încât durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.
  Viza de scurtă şedere prin care s-a acordat un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încît durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.
  Cererea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în viză
 • Viză de lungă şedere (tip D): permite intrarea şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: angajare în muncă, desfăşurarea activităţii de întreprinzător, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament de lungă durată, activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei. Acest tip de viză permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere în baza unei solicitări adresate Biroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

TIPURILE DE VIZE, DOCUMENTELE NECESARE:

VIZA DE TRANZIT AEROPORTUAR (TIP A) -  permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

Excepţii de la obligativitatea de a deţine o viză de trazit aerportuar:

Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar:

 • membrii echipajelor de aeronavă; 
 • titularii de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu sau asimilate acestora;
 • titularii unui permis de şedere valabil sau de document echivalent eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii;
 • titularii unei vize vlabilie eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii.

Cerinţele şi documente justificative pentru obţinerea vizei tip A:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. Autorizarea (viza) de a intra pe teritoriul unui stat terţ (cu excepţia străinelor care nu au nevoie de viză pentru statul respectiv);
 3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
 4. Biletul de avion valabil până la destinaţie;
 5. Taxa consulară – 20 euro.  

VIZA DE TRANZIT (TIP B) - permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Cerinţele şi documente justificative pentru obţinerea vizei tip B:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Autorizarea (viza) de a intra pe teritoriul unui stat terţ şi, dacă este cazul, al unui stat limitrof Republicii Moldova, care permite străinilor continuarea călătoriei, cu excepţia străinilor care se deplasează într-un stat terţ pentru care aceştia nu au nevoie de viză;
 4. Biletul de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 5. Taxa consulară – 40 euro. 

VIZA DE SCURTĂ ŞEDERE (TIP C) - permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul Republicii Moldova. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

 Vizele de scurtă şedere se acordă în funcţie de scopul călătoriei în Republica Moldova. Tipurile de vize de scurtă şedere eliberate următoarele:   

 • misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
 • vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
 • afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
 • transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive; 
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova. 

Cerinţele şi documente justificative pentru obţinerea vizei tip C, în funcţie de scopul vizei de scurtă şedere solicitat:

Misiune C/MI:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Dovada că îndeplineşte funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale ori prezintă interes pentru relaţiile dintre Republica Moldova şi statul de apartenenţă;
 4. Demersul din partea instituţiei sau autorităţii din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă sau de utilitate publică;

Turism C/T:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervarea la o unitate de cazare turistică clasificată în condiţiile legii
  sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download). Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini;
 4. Itinerarul călătoriei (traseul turistic pe care urmează să se desfăşoare călătoria, cu indicarea localităţilor de pe parcurs) sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download).
 5. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 6. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 9. Taxa consulară – 40 euro.

Vizită C/V:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download). Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini sunt exceptaţi de obligaţia prezentării angajamentului de întreţinere sau de cazare;
 8. Taxa consulară – 40 euro.

Afaceri C/A:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Invitaţia din partea unei persoane fizice, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria;
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, a unui permis de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare  (download). Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini sunt exceptaţi de obligaţia prezentării angajamentului de întreţinere sau de cazare;
 9. Taxa consulară – 40 euro.

Transport C/TS:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 6. Copia autentificată de pe licenţa companiei de transport;
 7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 9. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 10. Taxa consulară – 40 euro.

Activităţi sportive C/S:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie;
 9. Taxa consulară – 40 euro.

Activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale C/AD:

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 6. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Taxa consulară – 40 euro.  

VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE (TIP D) - permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere.

 Vizele de lungă şedere se acordă în funcţie de activitatea ce urmează a fi desfăşurată în Republica Moldova. Scopurile pentru care pot fi eliberate vizele de lungă şedere sunt următoarele:   

 • desfăşurarea activităţii de întreprinzător - străinilor care  efectuează investiţii în economia naţională, care sînt sau care urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
 • angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova în vederea încadrării în muncă, străinilor detaşaţi temporar de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri. În astfel de scop se eliberează vize şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă;
 • studii - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a studia în învăţămîntul preuniversitar, universitar sau postuniversitar;
 • reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei şi păstrarea integrităţii ei. Familia poate să includă: soţia/soțul, copiii minori, copiii majori, părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului/soţiei acestuia, persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi partenerul cu care au copii comuni, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova. Solicitarea de viză va fi însoţită de avizul pentru reîntregirea familiei;
 • activităţi umanitare sau religioase - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi în scop umanitar sau în domeniul cultelor recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova;
 • activităţi diplomatice şi de serviciu – străinilor titulari de paşaport diplomatic sau de serviciu, care urmează să îndeplinească funcţii oficiale ca membri ai unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular în Republica Moldova al statului de apartenenţă. Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea organului abilitat al statului trimiţător sau a misiunii lui diplomatice ori oficiului său consular, precum şi membrilor de familie împreună cu care locuieşte titularul, şi sînt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte; 
 • tratament – străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
 • activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfăşurarea activităţii de manager sau a uneia dintre activităţile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei la o persoană juridică rezident al unui parc pentru tehnologia informaţiei. 

 Cerinţele şi documente justificative necesare pentru obţinerea vizei tip D, în funcţie de tipul activităţii ce urmează a fi desfăşurată în Republica Moldova:

 Desfăşurarea activităţii de întreprinzător D/AI

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Dovada realizării investiţiilor în economia naţională şi/sau dovada calităţii de acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
 5. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Taxa consulară – 40 euro.  

Angajare în muncă D/AM

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Dovada angajării în câmpul muncii (contract de muncă);
 5. Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro);
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 8. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 9. Taxa consulară – 40 euro.  

 Studii D/AS

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Actul de confirmare din partea instituţiei de învăţământ privind acceptul la studii;
 4. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a participanţilor la programe de schimb de elevi;
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau vizei valabile emise de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Acordul părinţilor sau al tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;
 8. Certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 9. Taxa consulară – 40 euro (suplimentar se va achita taxa aferentă stabilită de ambasadă sau consulat).
 10. În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe lângă actele enumerate se vor prezenta: copia acordului sau înţelegerii între instituţiile de învăţământ care organizează programul şi angajamentul de întreţinere sau cazare.

Reîntregirea familiei D/VF

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Avizul autorităţii competente pentru străini privind întrunirea condiţiilor prevăzute de legislaţie referitoare la reintegrarea familiei (Biroul pentru Migraţie şi Azil);
 4. Dovada legăturilor de rudenie; (certificat de căsătorie, certificat de naştere);
 5. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 6. Cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 8. Taxa consulară – 40 euro:

Activităţi umanitare şi religioase D/RU

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, a unui permis de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 5. Dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere;
 6. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 7. Copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau organizaţiei care invită persoana;
 8. Dovada apartenenţei la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizaţie umanitară, după caz, copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;
 9. Taxa consulară – 40 euro.

Activităţi diplomatice şi de serviciu D/DS

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Nota verbală din partea, după caz, a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice centrale ale altor state prin care se confirmă scopul deplasării pentru activităţi diplomatice şi de serviciu în Republica Moldova.

Tratament  D/TR

 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament;
 6. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 7. Dovada capacităţii de însoţitor a străinului aflat în imposibilitate de a se îngriji singur, în cazul solicitării de vize de către însoţitorul persoanei supuse tratamentului;
 8. Taxa consulară – 40 euro.  

Formulare: 

Formularul de cerere de viză (descarcă)

Formularul de angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare privată (descarcă)

Moldova vize başvurusu Büyükelçilik veya Başkonsolosluk aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Tüm vize başvuruları şahsen yapılır. C tipi kısa süreli vize için www.evisa.gov.md üzerinden başvuru yapılabilir (Bu portal sadece C tipi kısa süreli vize için tasarlanmıştır).

 

Moldova Cumhuriyeti vize türleri

Moldova Cumhuriyeti’ne gitmek isteyen kişiler seyahat amacı ve süresine göre farklı vize prosedürlerine tabi tutulmaktadır.

A Tipi Vize (Havalimanı transit vizesi) – Moldova Cumhuriyeti üzerinden başka bir ülkeye seyahat edecek şahısların Moldova Cumuriyeti havalimanında gideceği ülkenin uçağına bininceye kadar geçireceği süre içindir.  Bu vize türü, varış ülkesine giden uçağa binene kadar havalimanı bölgesi içinde en fazla 5 gün kalmanıza izin verir;

A Tipi Havalimanı transit vizesi için gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir; 
 3. Esas seyahat edilecek  ülkeye girmek için giriş iznini gösterir belge/vize (varış ülkesi için vizeye ihtiyaç duymayan yabancılar hariç);
 4. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 5. Varış noktasına kadar geçerli uçak bileti;
 6. Konsolosluk ücreti – 20 euro.  

B Tipi Vize (Transit vizesi) - 5 günü geçmeyen bir süre için transit geçiş amacıyla Moldova Cumhuriyeti topraklarına giriş izni verir. Transit vizesi, her transit süresi 5 günü geçmeden tek girişli veya çok girişli verilebilir.

B tipi Transit vizesi için gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir;
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Üçüncü bir devletin topraklarına girmek için giriş iznini gösterir belge/vize, veya duruma göre Moldova Cumhuriyeti sınırındaki bir devletin yabancıların seyahatlerine devam etmelerine izin veren belge yada vize (varış ülkesi için vizeye ihtiyaç duymayan yabancılar hariç);
 5. Varış noktasına kadar geçerli seyahat bileti veya sürücüler durumunda ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 6. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

C Tipi Vize – (Kısa süreli vize) – Kısa süreli vizeler, yabancıların Moldova Cumhuriyeti topraklarına, göçmenlik dışındaki nedenlerle kesintisiz yada birkaç kalış için son 180 gün içeresinde 90 günü aşmamak kaydıyla kalmaya izin verir. Kısa süreli vizeler, Moldova Cumhuriyeti seyahatinin amacına göre verilir. Kısa süreli vize türleri aşağıdaki gibidir:

Misyon C/MI vizesi: Bu tür vize, hükümetlerde, kamu idarelerinde veya uluslararası kuruluşlarda görev yapan ve Moldova ile menşe devlet arasındaki ilişkiler için ilgi duyan yabancılara verilir. Bu tür vize, beraberindeki aile üyelerine de verilebilir.

Bu vizeiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Hükümet, kamu idaresi veya uluslararası kuruluşlarda çalıştığına ilişkinin teyidi veya Moldova Cumhuriyeti ile bağlı olduğu devlet ilişkilerine ilgisini gösterdiğinin kanıtı.
 5. Yurtdışından veya Moldova Cumhuriyeti'nden bağlı bulunduğu makamdan görev  belgesi;

Turism C/T vizesi: Bu tür vize Moldova Cumhuriyeti'ne turistik nedenlerle seyahat edecek yabancılara verilir;

Turizm C/T vizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır (indir);
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu  veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir). Yabancılar için yetkili makam tarafından düzenlenen davetiye üzerine vize alan yabancılar geçindirme va konaklama taahütnamesinden muaftır;
 5. Seyahat güzergahı (gezinin yapılacağı turist güzergahı, yol üzerindeki yerleri belirtir) veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir).
 6. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 7. Gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya sürücüler durumunda ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 8. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 9. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı ( son 3 aya ait Banka hesap dökümü veya cüzdanı, her kalış günü için 30 Euro, ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme va konaklama taahütnamesi (indir).
 10. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Ziyaret C/V vizesi: Moldova vatandaşlarını veya geçerli oturma izinlerine sahip yabancı vatandaşlarını ziyaret etmek için verilir.

Ziyaret C/V vizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya sürücüler durumunda ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 5. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 7. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı ( son 3 aya ait Banka hesap dökümü veya cüzdanı, her kalış günü için 30 Euro, ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme va konaklama taahütnamesi (indir).
 8. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir). Yabancılar için yetkili makam tarafından düzenlenen davetiye üzerine vize alan yabancılar geçindirme ve konaklama taahütnamesinden muaftır;
 9. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Ticari C/A vizesi: Ticari veya Ekonomik amaçla Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan kişilere verilir.

Ticari C/A vizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır (indir);
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir;
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya sürücüler durumunda ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 5. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Görüşmelere, toplantılara, fuarlara veya kongrelere katılmak için şahıs, şirket, sivil kuruluş veya kamu makamı tarafından verilen davetiye;
 7. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 8. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme va konaklama taahütnamesi (indir).
 9. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir). Yabancılar için yetkili makam tarafından düzenlenen davetiye üzerine vize alan yabancılar geçindirme ve konaklama taahütnamesinden muaftır;
 10. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Taşımacılık C/TS vizesi: bu vizeler, malların taşınması veya kişilerin taşınması ile ilgili mesleki faaliyetlerde bulunmak amacıyla kısa sürelerde seyahat edecek yabancılara verilir;

Taşımacılık C/TS vizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir;
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Başvuru sahibinin mesleğini ispatlayan yazı ve kalış süresince gerçekleştirilecek aktiviteyi onaylayan belgeler;
 5. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 7. Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (noterde onaylanmış fotokopisi)
 8. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 9. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme va konaklama taahütnamesi (indir).
 10. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir).
 11. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Spor faaliyetleri C/S vizesi: Moldova Cumhuriyeti’nde spor etkinlikleri için ziyaret etmek isteyen kişiler içindir.

Spor faaliyetleriC/S vizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 5. Moldova’da geçerli yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Yabancı spor heyetin resmi listesi (kişilerin görevleri belirtilmek suretiyle)
 7. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir).
 8. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi veya duruma göre, bakım veya konaklama taahütnamesi (indir).
 9. Gidiş dönüş uçak rezervasyonu
 10. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Kültürel, bilimsel, insani faaliyetler, kısa süreli tıbbi tedavi veya ulusal yasalara aykırı olmayan diğer faaliyetler C/AD vizesi:

Kültürel, bilimsel, insani faaliyetler, kısa süreli tıbbi tedavi veya ulusal yasalara aykırı olmayan diğer faaliyetler C/ADvizesiiçin gerekli evraklar:

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 5. Gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya sürücüler durumunda ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ( sürücü belgesi, yeşil kart ve ulaşım araçlarının tescil belgeleri);
 6. Tüm seyahat süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır) yada duruma göre geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir).
 7. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 8. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi veya duruma göre, geçindirme ve konaklama taahütnamesi (indir).
 9. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

D TİPİ VİZE (UZUN SÜRELİ) – Moldova Cumhuriyeti’ne aile birleşimi, ekonomik, ticari (yatırım), çalışma, eğitim, dini faaliyetler amacıyla seyahat etmek isteyen kişilerin 90 günü aşmayacak şekilde başvurduğu vize türüdür. Bu tür vize, yabancının ikamet hakkı için başvurmasına izin verir. Uzun süreli vizeler, Moldova Cumhuriyeti'nde yapılacak faaliyete bağlı olarak verilmektedir. Uzun süreli vizelerin verilebileceği amaçlar şunlardır:

Yatırım faaliyetler uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/AI):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli)
 5. Ulusal ekonomideki yatırımların kanıtı veya Moldova Cumhuriyeti'nden bazı ticari şirketlerin yönetim ve idare nitelikleriyle ilişkili veya hissedar durumunun kanıtı;
 6. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 7. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 8. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Çalışma için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/AM):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli)
 5. İstihdam belgesi (iş sözleşmesi);
 6. Moldova Cumhuriyeti Ulusal İstihdam Ajansı'nın çalışma izni;
 7. Vize süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır)
 8. Moldova’da geçerli Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 9. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 10. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Eğitim için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/AS):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Gidilecek olan okuldan kabul mektubu;
 5. Moldova’da geçerli  vize süresini kapsayan Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Vize süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır). Moldova Cumhuriyeti'nden burs sahibi  yabancılar (bu durumda burslu olduklarının kanıtı) ve öğrenci değişim programlarına katılanlar hariç;
 7. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 8. Öğrenci reşit değilse velinin yada yasal temsilcinin izin belgesi (muvafakatname);
 9. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli)
 10. Değişim programına katılan yabancılar durumunda, listelenen belgelere ek olarak değişim programı düzenleyen eğitim kurumları arasındaki anlaşmanın bir kopyası ile geçindirme ve konaklama taahütnamesi sunulacaktır.
 11. Konsolosluk ücreti – 40 euro.  

Aile birleşimi için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/VF):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Aile bağını kanıtlayan belgeler (evlilik belgesi,  doğum belgesi, Moldova’da bulunan eşinin pasaportu ve ikamet kimlik belgesi);
 5. Moldova’da geçerli  vize süresini kapsayan Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 6. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli), 16 yaşını doldurmayan çocuklar hariç;
 7. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 8. Konsolosluk ücreti – 40 euro
 1. Yabancılar için yetkili makam tarafından (Göç ve İltica Dairesi) ailenin yeniden bütünleştirilmesine ilişkin onay;

İnsani ve dini faaliyetler için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/RU):

 1.  Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli)
 5. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 6. Vize süresini kapsayan geçim kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı, son 3 aya ait ve günlük 30 Euro ancak 300 euro'dan az olmayacaktır).
 7. Konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu veya konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi veya konut kira sözleşmesi;
 8. Moldova’da geçerli  vize süresini kapsayan Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 9. Moldova Cumhuriyeti'nde tanınmış bir dine ait olduğunun kanıtı veya duruma göre bir insani yardım kuruluşuna, gönüllü sözleşmesinin veya işbirliği sözleşmesinin bir kopyası
 10. Konsolosluk ücreti – 40 euro
 1. Kişiyi davet eden kurum veya kuruluşun yasal birimlerinin Devlet Sicilinden alınan tüzüğünün kopyası

Diplomatik ve hizmet faaliyetleri için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/DS):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir; 
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Diplomatik misyon ve konsolosluk ofisleri, uluslararası kuruluşlar ve diğer kamu makamlarından alınan görevlendirme belgesi;

Tedavi için uzun süreli oturum vizesi için gereken evraklar (D/TR):

 1. Vize başvuru formu. Form online olarak temin edilerek  eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır;
 2. Pasaport. Başvuru sırasında pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve Moldova Cumhuriyeti topraklarından çıktıktan sonra en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir (reşit olmayanlar için ek olarak doğum belgesi ve yasal temsilcinin pasaportu gerekmektedir);
 3. 1 adet biometrik fotograf (35 mm x 45 mm, yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz);
 4. Yabancılar için yetkili makam tarafından verilen davetiye veya duruma göre Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni ibrazı;
 5. Sabıka kağıdı ( İngilizce veya Romenceye çevrilmiş ve Apostilli), 16 yaşını doldurmayan çocuklar hariç;
 6. Geçim ve tedavi kaynaklarının kanıtı (Banka hesap dökümü veya cüzdanı);
 7. Moldova’da geçerli  vize süresini kapsayan Yurtdışı seyahat sağlık sigortası ( 30.000 Euro teminatlı );
 8. Tedavi görmekte olan kişinin refakatçisi tarafından vize başvurusu yapılması durumunda, kendine bakamayacak durumda olan yabancıya refakat etme kabiliyetinin kanıtı;
 9. Konsolosluk ücreti – 40 euro;

Formlar:

1. Vize başvuru formu (indir)

2. Geçindirme ve konaklama taahütnamesi formu (indir)